Het kabinet heeft de verlenging van het steunpakket voor de economie aangekondigd. Veel van de bestaande regelingen worden (in aangepaste vorm) verlengd. In dit noodpakket 2.0 blijft de financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden erg groot. Het doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Het kabinet erkent echter dat niet alle ontslagen en faillissementen voorkomen kunnen worden. Het kabinet heeft daarom besloten dat de te verstrekken subsidie aan ondernemers niet meer extra verlaagd zal worden bij bedrijfseconomisch ontslag. De huidige boete van 50% komt daarmee te vervallen. Onderstaand volgt een uiteenzetting van de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen van de NOW 2.0.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0)
Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Een ondernemer die ten minste 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus aanvragen. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, geldt dat de periode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De nieuwe NOW-regeling bevat wijzigingen ten opzichte van de eerste regeling. Zo wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW 2.0 ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling de maand maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het overige personeel mag wel bonussen uitgekeerd krijgen. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Over de hoogte van de deze grens wordt men later geïnformeerd.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Het kabinet hecht aan het overleg met en de positie van de vakbonden. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag van kracht. De preventieve toets blijft daarmee van kracht, evenals de regels rondom de transitievergoeding.

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Dit is een aanvullende voorwaarde die in NOW 2.0 wordt opgenomen.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

Mocht u vragen hebben over de NOW 2.0, of een reorganisatie willen doorvoeren in uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik overleg graag met u daarover.

Marlies Spoormaker, Advocaat arbeidsrecht te Leiden