Disclaimer.

Deze website en de zich daarop bevindende gegevens zijn eigendom van Spoormaker advocatuur. Spoormaker Advocatuur behoudt zich alle rechten voor ter zake de op deze website aangeboden gegevens, waaronder doch niet uitsluitend ter zake tekst, afbeeldingen en logo’s. Het is niet toegestaan informatie van deze website, anders dan voor persoonlijk gebruik, te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of anderszins te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spoormaker Advocatuur. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Spoormaker advocatuur staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de zich op deze website bevindende informatie. Spoormaker Advocatuur is dan ook geenszins aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website dan wel voor schade die voortvloeit uit het (oneigenlijk) gebruik van de op deze website vermelde gegevens. Spoormaker Advocatuur staat voorts evenmin in voor (de inhoud van) websites die, al dan niet met toestemming van Spoormaker Advocatuur, naar de website van Spoormaker Advocatuur verwijzen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook die hiermee verband houdt. Spoormaker Advocatuur behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming te wijzigen en/of aan te vullen.

Home